Allmänna kontraktsvillkor

1 Kontrakts partier
Kontraktsparterna är Prowash Oy (”Tjänsteleverantör”) och Kunden (”Kunden”) bekräftas av kontraktet som är beskrivet nedan. Kunden är försedd med en beskrivning av tjänsteuppsättningar, (”servicebeskrivning ”, Appendix 1) som bifogas detta kontrakt.
Kunden har accepterat dessa allmänna villkor och servicebeskrivningar som en del av det servicekontrakt som kunden har undertecknat eller godkänt på elektronisk väg (”servicekontrakt ”). Servicekontrakt, servicebeskrivning och dessa allmänna villkor tillsammans bilda villkoren i kontraktet mellan kunden och tjänsteleverantören (”kontrakt”).

2 Kontraktets föremål
Tjänsteleverantören och kunden har kommit överens om en biltvätt (”Service”). Servicen är en oberoende tvättmaskin som arbetar i samarbete med Tvättkonto, som tillhandahåller tvätttjänster. Tjänsteleverantören förvärvar en tvätttjänst från servicepunkten. Servicen är ansvarig för själva tvätten.
Om kunden vill använda en annan tjänsteleverantör icke-avtalsenlig service, betalar kunden det normala priset. Tjänsten säljs för fordonsspecifik användning som är knuten till bilens registreringsnummer. Användningen av tjänsten och avgiften baseras på det bilregistreringsnummer som kunden identifierats vid servicepunkten.

2.1 Beställa ytterligare tjänster
Kunden kan alltid bifoga ytterligare tjänster till kontraktet eller öka servicenivån som anges i kontraktet.

2.2 Tjänster under försöksstadiet
Tjänsteleverantören utvecklar sin tjänst kontinuerligt. Utvecklingen inkluderar experimenter och tester av olika egenskaper. Egenskaperna hos sådana experimentella faser kännetecknas av deras möjliga termibilitet, vilket kan skilja sig från kundens kontrakt av tjänsten. Dessa tjänster kanske inte fortsätta till slutet av kontraktet som gjorts av kunden och är inte de grundläggande egenskaperna hos tjänsten.
Individuella tjänster på försöksstadiet ingår inte i basavgiften, även om tjänsterna i pilotfasen kan användas av kunden. De kan också vara gratis.
Ytterligare tjänster och servicefunktioner i försöksfasen markeras med ett ”test” -eller annat ord som indikerar att tilläggstjänsten eller -funktionen befinner sig i experiment- eller utvecklingsfasen.

3 Varaktighet och pris
Kunden och tjänsteleverantören är överens om varaktigheten i kontraktet. Kontraktet inkluderar även månadsräntan och servicenivån.
Avtalsperioden börjar med kontraktet undertecknat eller elektroniskt bekräftat. Företags- och institutionskunder kan bara beställa tjänsterna genom att skriva ett skriftligt avtal eller bekräfta det elektroniskt. I försäljningskampanjer kan avtalsvillkoren skilja sig från det föregående (till exempel den första månaden till nedsatt pris).
Kontraktet gäller för den avtalade perioden och kan inte avslutas under kontraktsperioden. Kunden får säga upp kontraktet vid kontraktsperiodens utgång genom att anmäla Tjänsteleverantören inom 30 dagar före kontraktsperiodens slut. I annat fall kommer kontraktet att fortsätta på obestämd tid för uppsägningstid på 30 dagar, i enlighet med prislistan och andra villkor som bekräftats av Tjänsteleverantören.
Om en kund beställer en tjänst med hjälp av en tjänsteleverantörs mobilapplikation eller webbtjänst eller annan fjärrförsäljningskanal, skapas kontraktet när kunden har verifierat kontraktet och erhållit handlingarna enligt 6 kap 8 § konsumentskyddslagen och kunden har inte använt sin 14-dagars avbeställningsrätt.
Om kunden återkallar kontraktet enligt 6 kap. 14 § konsumentskyddslagen senast 14 dagar har tjänsteleverantören rätt att ta ut de bilvårdstjänster som kunden använder enligt prislistan.
Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om kunden avsiktligt utnyttjar tvätttjänster (till exempel tvätta bilen flera gånger) eller tvätta flera gånger mer än åtta gånger i månaden.

3.1 Rätt att ändra priset
Priset på tjänsten definieras vid tidpunkten för kontraktet enligt gällande prislista. Priset gäller under kontraktperioden, varefter priset kommer att kontrolleras enligt gällande prislistor.
Tjänsteleverantören har rätt att lägga till mervärdesskatt i enlighet med lagen vid den tiden till momsfri pris.

3.2 Byte av bil
Kunden måste anmäla bytet av registreringsnummer / byte av bil under kontraktsperioden. Kunden ansvarar för eventuella kostnader som uppstår vid misslyckande att anmäla eventuell förändring.

4 Kundansvar
Kunden förbinder sig att agera enligt anvisningarna i servicepunkten. Kunden går med på att försäkra sig om att tjänsteleverantörens bilsvetssystem är lämpligt för att tvätta fordonet. Tjänsteleverantören är inte belastning för eventuella skador som kunden kan uppkomma till följd av att kunden inte överensstämmer med Tjänsteleverantörens policy. Kunden är belastning för skador som orsakats av att instruktionerna inte följts.

5 Ansvarsbegränsningar
Partierna är inte belastninga för indirekta eller följdskador, till exempel inkomstförlust eller inkomstförlust som orsakas av eventuella störningar och misstag i tjänsten.
Tjänsteleverantören har kommit överens med servicepunkten att servicepunkten hanterar alla krav och skadar påståenden från tvätthändelserna. Kunden instämmer i att ange alla sina fordringar på den servicepunkt som tjänar dem.
Tjänsteleverantören har rätt att göra underhåll och uppgraderingar på servicepunkterna. Tjänsteleverantören är inte belastning för några avbrott på grund av underhåll eller uppgradering.

6 Övriga villkor
Tjänsteleverantören lämnar skriftliga meddelanden om kontraktet till kundens e-postadress.
Kunden ger tjänsteleverantören rätt att samla in information om användningen av tjänsten.
Eventuella tvister som härrör från detta avtal kan lösas huvudsakligen i Helsingfors tingsrätt eller alternativt i tingsrätten på kundens bostad.

7 Tjänstens innehåll
Tjänsteleverantören har ensidig rätt att ändra innehållet i tjänstebeskrivningen, förlänga och erbjuda nya servicepaket.

TVÄTTKONTO – SERVICEBESKRIVNING

Innehållsförteckning:

1. Serviceöversikt och servicealternativ
2. Innehåll av servicealternativ
3. Införande av tjänsten
4. Säkerhet
5. Tillgänglighet
6. Prissättning och debitering
7. Säkerhet
8. Problemlösning

1. Serviceöversikt 
Tvättkonto är en försäljnings- och marknadsföringskanal gjord för individuell bilvaskning, vilken idé är alltid en renlig bil. Vi gör biltvätt enkelt och roligt. Du kan komma igång med registret autentisering med smartphone- applikationen utan koder eller poletter.

2. Innehåll av servicealternativ
Månatliga kontrakt:
24/7: Tvätta så ofta som du gillar i biltvätten där du har kontraktet.
Natt: Tvätta så ofta som du gillar under Happy Hour i biltvätten där du har kontraktet.
Engångstvättkontrakt: Du kan använda alla biltvättar i Tvättkonto-nätverket för att köpa engångstvättar.

3. Införande av tjänsten
Du kan aktivera tjänsten genom att ladda ner och registrera dig till ett smartphone-program från applikationsutrymmet.

4. Säkerhet
Data lagras via Internet till en SSL-skyddad Tvättkonto -server. Servern tillåter endast åtkomst till de konton som finns i Tvättkonto -tjänsten och andra specificerade personer som behöver informationen för sitt arbete. De har åtkomstkoder och sabotageprogram. Data skyddas tekniskt med brandvägg och av en skadlig kod.

5. Tillgänglighet
Kontrollera tillgängligheten på: https://www.pesutili.fi eller Tvättkonto – applikationen.

6. Prissättning och debitering
Priserna är baserade på prislista för varje affärsort. De kan ändras enligt villkoren i kontraktet. Servicerelaterade kostnader debiteras en gång i månaden, om inte annat avtalas. De mest detaljerade priserna för varje affärsställe finns på hemsidan: www.pesutili.fi7.

7. Säkerhet
Service transaktioner kan lagras på grund av kundens säkerhet.

8. Problemlösning
Kunden kan rapportera problemet direkt till servicepunkten. Kontaktinformation för servicepunkterna finns på hemsidan: www.pesutili.fi.